2011 – Do kosmu!


Kam? Do kosmu!

DO KOSMU!
Støelské Hoštice 16.7.-30.7.2011RUDÍ MARŤANI

Vivla, Zachto, Novle, Zachzu, Øeøka, Žalpe
Beèzu, Ciblu, Èervo, Gremi, Janmi
Kluba, Kokve, Mašma, Petmí, Rakad
Schwfa, Sokal, Šorpe, Vojlu


ZARTANI ZASÍDLÍ ZEMI

Matvi, Mašví, Kárja, Pšèma, Jarje
Bláve, Borto, Èerka, Grela, Galmi
Havmi, Hrulu, Lišsi, Matro, Nerva
Posto, Prukr, Zahba


MODRÁ KEPRA KOPRA

Rouda, Ptápa/Dudri, Èížpe/Øíhol, Blába, Cucš
Duchka, Hlija, Korda, Kroka, Marka
Matma, Miner, Nešji, Piljá, Salla
Smívl, Šmeve, Zajve


Kliknìte si na celou fotogalerii na Picasu
nebo si prohlédnìte pár

èernobílých

a nebo kouknìte na

kosmonauty
a nebo si kliknìte na jednotlivé dny.

sobota 16.7.2011 – planeta Zemì

Autobusem jsme dorazili na kosmodrom ve Støelských Hošticích. Tam jsme se
ubytovali v kabinách a ošahali jsme si tamní prostor a trochu i ruèníky,
bez kterých se vesmírný stopaø neobejde, protože Vesmír se vždycky mùže
zeptat, „Kde máš ruèník?“. S pøipravenými ruèníky jsme zaèli stopovat
kosmické lodì, které by nás vzali do Vesmíru.nedìle 17.7.2011 – planeta Zemì

Stopnout dobrou loï chvíli trvá a než pøiletí, stopaø aspoò mùže vyzkoušet
svùj ruèník. Mùže napøíklad vyzkoušet, Èí je vìtší? Pøi èekání si mùže zahrát
hru, Komu padne víc cípù? Mùže si s ostatními stopaøi zahrát Pøetahovanou.
Nebo zkusit, Jak rychle ho dokáže pøitáhnout pusou?
Odpoledne si také každý podepsal ruèník svým hvìzdným jménem.
Jak se tvoøí? První jméno vznikne, když vezmete tøi písmena z pøíjmení a dvì
písmena ze jména. Druhé jméno pak vznikne ze dvou hlásek rodného pøíjmení matky
(nebo barvy oddílu) a tøí hlásek místa narození.
Veèer potom koneènì pøilétli ti správní mimozemš ané tìmi správnými loïmi, které
nás mohly vzít do kosmu.

pondìlí 18.7.2011 – planeta Betelgeuze

Opustili jsme Zemi a další planeta, na kterou jsme se dostopovali, byla
Betelgeuze, rodná planeta Zafoda Beeblbroxe – prezidenta Galaxie.

úterý 19.7.2011 – planeta Rudá

støeda 20.7.2011 – planeta Zar10

ètvrtek 21.7.2011 – planeta Smašema

pátek 22.7.2011 – planeta ZZZ

sobota 23.7.2011 – planeta Zorbnedìle 24.7.2011 – planeta Zorb

pondìlí 25.7.2011 – planeta Magmaúterý 26.7.2011 – planeta Magma

støeda 27.7.2011 – Èerná Díra

ètvrtek 28.7.2011 – planeta RudáIIpátek 29.7.2011 – planeta RudáIIsobota 30.7.2011 – zpìt na Zemi